Algemene Voorwaarden

 

Downloaden Algemene Voorwaarden Events

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden Events zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Subcultures en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Subcultures georganiseerd evenement bestelt/koopt of hieraan deelneemt (hierna te noemen: de “klant”).

1.2 Onder event wordt in deze algemene voorwaarden verstaan levend rollenspel events en/of andere events in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het event evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Subcultures en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Subcultures bestelt/koopt of kosteloos ontvangt van Subcultures.

2.2 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege Subcultures verstrekt document.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Subcultures. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het event aangegeven op het toegangsbewijs. Alleen de houder van het toegangsbewijs (die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het event) krijgt toegang. Subcultures mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Subcultures is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Subcultures verstrekte toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij Subcultures garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

3. Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een event voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet (zonder vergoeding) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Subcultures voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.3 Subcultures is de rechtmatige eigenaar van alle materialen behorende tot de events zoals de Lost & Found reisgids, Reisgids voor Gruga, Grugant etcetera. Klanten mogen de materialen niet op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen of voor eigen doeleinden gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Subcultures.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van €1.000,- per overtreding aan Subcultures verschuldigd en €500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Subcultures om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4. Verplichtingen van de klant
4.1 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het event en zolang hij zich op de plaats waar het event wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het event wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.2 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van event als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Subcultures onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.3 Het is verboden vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of sterk alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.4 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Subcultures, waaronder de huis- en gedragsregels (zie 8), de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.5 In ieder event kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, Subcultures behoudt het recht bij enige twijfel (van alcohol/drugs gebruik) een deelnemer te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.

4.6 Alleen met door de eventleiding goedgekeurde levend rollenspel (larp) wapens mogen worden gebruikt op het event. De klant is verplicht alle levend rollenspel wapens die hij wil gebruiken te laten keuren door Subcultures voor aanvang van het evenement. Alle afgekeurde levend rollenspel wapens zijn niet toegestaan te gebruiken gedurende het event. Als er letsel of anderszins schade onstaat door een levend rollenspel wapen, ook al is deze goedgekeurd door Subcultures, is Subcultures niet aansprakelijk.

4.7 Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Subcultures behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

5. Rechten van Subcultures
5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is Subcultures gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het event te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Subcultures heeft voldaan.

5.2 Subcultures behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het event te ontzeggen of van de plaats waar het event plaatsvindt te verwijderen indien Subcultures dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Subcultures gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het event te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 Subcultures is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Dit beeld- en/of geluidsmateriaal mag door Subcultures en de makers voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft Subcultures het recht het event te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Subcultures wordt geannuleerd, zal Subcultures uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij na overhandiging door de klant aan het verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten (€ 7,50) of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event.

6.3 Indien het event als gevolg van of in verband met overmacht door Subcultures wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het event zal plaatsvinden. Mocht de klant het event op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij het verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het event verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het event plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

7. Aansprakelijkheid Subcultures
7.1 Subcultures is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Subcultures toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Subcultures is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
1.gevolgschade;
2.immateriële schade;
3.schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of vrijwilligers van Subcultures.

7.2 Het betreden van de plaats waar het event plaatsvindt en het bijwonen van het event, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Subcultures geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Subcultures stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant.

7.4 Subcultures zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.5 Subcultures is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

7.7. Subcultures is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.

8. Huis- en Gedragsregels
8.1. Respecteer de natuur, gebouwde omgeving en andere deelnemers, wees vriendelijk en beleefd. Het gaat er om dat iedereen een leuke dag kan beleven en met een goed gevoel naar huis kan gaan.

8.2. Creativiteit, sportiviteit en lol is het belangrijkste wat er is bij Levend Rollenspel. Omdat er wordt gevochten met speciaal daarvoor geproduceerde wapens zijn er een aantal regels om ervoor te zorgen dat het vechten op veilige manier gebeurt. Hieronder kan je vinden wat wel en niet mag tijdens het vechten:

a. Je mag niet steken met je wapen.
b. Sla nooit op het hoofd, nek, kruis – of bij vrouwen – borsten van je tegenstander(s).
c. Maak nooit een slag waarbij je je wapen boven je hoofd licht, om deze daarna naar beneden te zwaaien.
d. Tijdens het vechten moet je altijd je slag inhouden. dat wil zeggen dat je niet met volle kracht mag slaan. Vecht rustig en gecontroleerd.
e. Zodra je jouw tegenstander hebt geraakt, haal dan niet door. Dit kan striemen veroorzaken. Het gaat er niet om hoe hard je je tegenstander raakt maar dat je hem raakt.
f. Houd de omgeving waar je vecht in de gaten om blessures en valpartijen te voorkomen.
g. Als je je tegenstander per ongeluk te hard slaat of op hoofd, nek, kruis – of bij vrouwen – borsten raakt, stop dan met vechten. Vraag of alles goed is, bied je excuses aan en geef hem tijd voordat je weer begint te vechten.
h. Respecteer je tegenstander. Het gaat tenslotte om de lol, niet om het winnen. Eerlijkheid is erg belangrijk, een eervol verlies is beter dan een eerloze overwinning.

8.3 Tijdens de event mag er in geen enkel geval door deelnemers vuur gestookt worden. Bij sommige events zal er door de organisatie een vuur worden gemaakt.

8.4 Laat geen rotzooi liggen, vuilniszakken zijn eventueel verkrijgbaar bij de organisatie. Deelnemers die toch een rotzooi achterlaten zullen worden gefactureerd voor het opruimen ervan.

8.5 Wildplassen is verboden.

8.6 Roken in de bossen is verboden.

8.7 Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan, ongeacht hetgeen wat of van wie het gestolen wordt.

9. Slotbepalingen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Subcultures bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Subcultures en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Subcultures is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.